fbpx
Plecy

Projekt   “Szkoła szybujących umiejętności – rozwój kompetencji kluczowych” ”  realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 – Kształcenie ogólne. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez DGA S.A. (Partner Wiodący) oraz Stowarzyszenie “Dla Przyszłości”

Cel główny projektu:
– wzrost kompetencji kluczowych 100 uczniów w tym 35 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez doposażenie pracowni przyrodniczej w szkole, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań
– wzrost kompetencji i/lub kwalifikacji 15 nauczycieli poprzez udział w studiach i/lub szkoleniach,

Grupa docelowa:
100 Uczniów oraz 15 Nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

Zaplanowane działania: 
* zajęcia wyrównawcze
* zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
* doposażenie pracowni przyrodniczej
* studia i szkolenia dla nauczycieli

 

Najważniejsze wskaźniki rezultatu:

* Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 100

* Liczba doposażonych pracowni przedmiotowych: 1

* Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 15

Wartość projektu:  337 361,25 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania: 319 361,25 zł

Okres realizacji:
2018-09-01 – 2020-07-31